Saturday, March 08, 2014

Đâu ai thấy lệ đá tuôn

Em còn giữ lại nhánh nào để quên. Đâu ai thấy lệ đá tuôn. Đêm thánh vô cùng, nỗi nhớ riêng chung. Ta cũng muốn chém cho tan nát \"TUYWOA2197XKNURT9329\"

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home